Tsuri Chichi Nagisa # 7 cover
Tsuri Chichi Nagisa # 6 cover
Tsuri Chichi Nagisa # 5 cover
Tsuri Chichi Nagisa # 4 cover
Tsuri Chichi Nagisa # 3 cover
Tsuri Chichi Nagisa # 2 cover
Tsuri Chichi Nagisa # 1 cover
POISONOUS WITCH DOCTOR # 44 cover
POISONOUS WITCH DOCTOR # 43 cover
POISONOUS WITCH DOCTOR # 42 cover